GTK:n logo ylänauhassa
GTK/ Tietoaineistot/ Maaperäkartan käyttöopas

Maaperäkartoitukseen liittyvää kirjallisuutta

 
 

Aaltonen, V. T., Aarnio, B., Hyyppä, E., Kaitera, P., Keso, L., Kivinen, E., Kokkonen, P., Kotilainen, M., Sauramo, M., Tuovila, P. & Vuorinen, J. 1949. Maaperäsanaston ja maalajien luokituksen tarkastus v. 1949. Summary: A critical review of soil terminology and soil classification in Finland in the year 1949. Maataloustieteellinen aikakauskirja 21, 37-66.

Alalammi, P. (toim.) 1992. Suomen kartasto, Vihko 123-126, Geologia. 5. Laitos. Helsinki: Maanmittaushallitus ja Suomen Maantieteellinen Seura. 58 s., 3 liitekarttaa, 29 liites.

Berghell, H. 1905. Savonlinna. Suomen geologinen yleiskartta 1 : 400 000, maalajikartan selitys, lehti D 2. Geologinen komissioni. 117 s.

Britschgi, R. & Gustafsson, J. (ed). 1996. Suomen luokitellut pohjavesialueet. Abstract: The classified groundwater areas in Finland. Suomen ympäristö 55. 387 p.

Donner, J., 1978. Suomen kvartäärigeologia. Helsingin yliopisto, Geologian laitos, Geologian ja paleontologian osasto. Moniste n:o 1, 264 s.

Haavisto, M. (toim.). 1983. Maaperäkartan käyttöopas 1 : 20 000, 1 : 50 000. Geologinen tutkimuslaitos. Opas 10. Espoo. 80 s.

Haavisto-Hyvärinen, M., Hirviniemi, H., Lindroos, P. & Niemelä, O. 1989. Maaperäkarttaa aina tarvitaan. Maankäyttö 2. 31-46.

Haavisto-Hyvärinen, M. & Rainio, H. 1997. Maaperäkarttoja yli sadan vuoden ajalta. Saimaan Luonto. Lappeenranta. 22-25.

Haavisto-Hyvärinen, M., Grönholm, S., Kielosto, S. & Stén, C-G. 2001. Nuuksion järviylänkö: Geologinen retkeilykartta 1 : 25 000 ja opaskirja (48 s).'

Heikurainen, L. & Huikari, 0. 1960. Käytannön suotyypit ja niiden metsäojituskelpoisuus. Keskusmetsäseura Tapio, Helsinki. 40 s.

Huttunen, T., Hytönen, M., Kejonen, A., Rönty, H., Saarelainen, J., Tervo, T., Väänänen, T. & Äikäs, O. 2003. Koli. Geologinen retkeilykartta 1 : 20 000 ja opaskirja. Geologian tutkimuskeskus. Kuopio.

Hyyppä, E. & Penttilä, S. 1961. Pohjois-Suomen maaperä 1 : 1 000 000. Geologinen tutkimuslaitos. Espoo.

Johansson, P. & Mäkinen, K. (toim.). 1994. Koilliskaira. Maaperägeologinen kartta (1:100 000) ja selitys. Geologian tutkimuskeskus. Rovaniemi. Uusittu painos 2003.

Johansson, P. (toim.). 1998. Pallas-Ounastunturi. Maaperägeologinen kartta (1 : 50 000) ja selitys. Geologian tutkimuskeskus. Rovaniemi. Uusittu painos 2003.

Johansson, P., Huhta, P., Nenonen, J. & Hirvasniemi, H. 2000. Kultakaira: Geologinen retkeilykartta ja opaskirja Ivalonjoki-Saariselkä 1 : 50 000.

Johansson, P., Nenonen, J., Hirvasniemi, H., Valkama, J., Bister, T., Tranberg, J. & Manninen, T. 2002. Lemmenjoki: Geologinen retkeilykartta ja opaskirja 1 : 50 000.

Johansson, P ja Kujansuu, R. (toim.), Eriksson, B., Grönlund, T., Johansson, P., Kejonen, A., Kujansuu, R., Maunu, M., Mäkinen, K., Saarnisto, M., Virtanen, K. ja Väisänen, U. 2005. Pojois-Suomen maaperä: maaperäkarttojen 1 : 400 000 selitys. Geologian tutkimuskeskus. Espoo. 229 s.

Kartoitusperusteet ja kuvausohjeet 2003. Maaperän peruskartoitus. Geologian tutkimuskeskus. Espoo. 9 s, 2 liitettä.

Kakkuri, J. 1990. Fennoskandian maankohoaminen. Julkaisussa: Alalammi, P. (toim.) 1990. Suomen kartasto: vihko 123-126: Geologia, 35-36. Helsinki: Maanmittaushallitus ja Suomen Maantieteellinen Seura. 58 s.

Koivisto, M., (toim.). 2004. Jääkaudet. Helsinki: WSOY. 240 s.

Korhonen, K-H. & Gardemeister, R. 1970. Geoteknillinen maalajiluokitus. Maansiirto 6.

Korhonen, K-H., Gardemeister, R. & Tammirinne, M. 1974. Geotekninen maaluokitus. Geotekniikan laboratorio, tiedonanto 14. 20 s, 2 liitettä.

Korpela, K. & Niemelä, 0., 1980. Suomen maaperän peruskartoitus. Summary: Mapping of Quaternary Deposits in Finland. Resume: Grundkartläggningen av Finlands jordarter. Maanmittaus 1-2, 16 s.

Korpela, K. & Niemelä, O. 1985. Maaperäkartat 1 : 20 000 ja 1 : 50 000. Maankäyttö 2.

Kujansuu, R .(toim.), Erviö, R., Herola, E., Hyyppä, J., Kae, E., Lahermo, P., Raikamo, E., Stén, C-G. & Taka, M. 1981. Oriveden alueen maaperä. Maaperäkarttojen selitykset, lehdet 2142 01-12 (1 : 20 000). Geologinen tutkimuslaitos. Espoo. 44 s.

Kujansuu, R. & Niemelä, J. (toim.). 1984. Suomen maaperä 1 : 1 000 000. Geologian tutkimuskeskus. Espoo.

Kurki, M., Lakanen, E., Mäkitie, O., Sillanpää, M. & Vuorinen, J. 1965. Viljavuusanalyysien tulosten ilmoitustapa ja tulkinta. Summary: Interpretation of soil testing results. Ann. Agric. Fenn. 4, 145-153.

Lahermo,P.; Väänänen, P.; Tarvainen, T.; Salminen, R.; 1996. Suomen geokemian atlas. Osa 3 : Ympäristögeokemia - purovedet ja -sedimentit = Geochemical atlas of Finland. Part 3 : Environmental geochemistry - stream waters and sediments. Espoo : Geologian tutkimuskeskus. 149 p.

Lappalainen, E., Stén, C-G. ja Häikiö, J. 1984. Turvetutkimusten maasto-opas N:o 12. Geologian tutkimuskeskus. 62 s.

Lindroos, P. & Nieminen, P. 1982. Maaperäkartoituksen uusi moreeniluokitus. Geologi 34 (4), 65-67.

Liukko, A. 1998.  Diplomityö: Painetun maaperäkartan 1 : 20 000 numeeristamisprosessin kehittäminen. Teknillinen korkeakoulu, maanmittausosasto. Espoo. 79 s.

Maa- ja kalliorakennus (8.322 Rapautuneisuus), 1976. Suomen rakennusinsinöörien liitto, Helsinki. 520 s.

Maaperätiedon kohdemalli. GTK. Raportti 30.7.1999/Ajantasaistusversio 2, 6.6.2001.

Mälkki, E. 1999. Pohjavesi ja pohjaveden ympäristö. Helsinki: Tammi. 304 p.

Nevalainen, R. ja Nikkarinen, M. 1995. Geologiset tietoaineistot. Julkaisussa: Nikkarinen, M. (toim.) 1995. Geologista tietoa yhdyskuntasuunnitteluun. Iisalmen teemakartat, 43-47. Geologian tutkimuskeskus, Opas 39. 49 s.

Nevalainen, R. 1996. Maaperäkartan tekeminen numeerisia aineistoja käyttäen. Geologi 48. 166-169.

Niemelä, J., 1971. Die quartäre Stratigraphie von Tonablagerungen und der Rückzug des Inlandeises zwischen Helsinki and Hämeenlinna in Südfinnland. Geol. Surv. Finland, Bull. 253, 79 s.

Niemelä, J. (toim.). 1979.  Suomen sora- ja hiekkaesiintymät 1 : 1 000 000. Geologinen tutkimuslaitos. Espoo.

Niemelä, J., Ekman, I. & Lukasov, A, (toim.). 1993. Suomen ja Venäjän Federaation luoteisosan maaperä ja sen raaka-ainevarat. Mittakaava 1 : 1 000 000. Espoo: Geologian tutkimuskeskus.

Niemelä, O. (toim.). 1984. Suomen kartasto, Vihko 112, Suomen kartoitus. 5. Laitos. Helsinki: Maanmittaushallitus ja Suomen Maantieteellinen Seura. 40 s.

Niemelä, O. 1998. Suomen karttojen tarina 1633-1997. Näin Suomi kartoitettiin katseltavaksi. Maanmittauslaitos, Karttakeskus Oy, Suomen Kartografinen Seura. 176 s.

Niemelä, O. 2004. Maasto ja kartta. Kartanvalmistajan ja kartankäyttäjän käsikirja. Maanmittauslaitos, Genimap Oy, Suomen Kartografinen Seura ry. 176 s.

Paatonen, E., Rantala, J. ja Vahanne, P. 1992. Rakennusgeologia. Maaperä. Julkaisussa: Alalammi, P. (toim.) 1990. Suomen kartasto: vihko 123-126:Geologia, 42-44. Helsinki: Maanmittaushallitus ja Suomen Maantieteellinen Seura. 58 s.

Pohjarakennuksen normit 1964. Rakennusinsinööriliiton julkaisuja, Sarja A, 45. Helsinki: Rakennusinsinöörien liitto. 38 s.

Pohjatutkimusmerkinnät, 1978. Suomen Geoteknillinen Yhdistys ry. 3 s.

Rahkila, P.,1980. Maaperätietojen hankkimisesta ja maaperätietojärjestelmän suunnittelusta. Kangasalan kirjapaino, Hämeenlinna. 104 s.

Saarnisto, M. ja Taipale, K. 1991. Tulivuorista jääkausiin. Suomen maankamaran kehitys. Helsinki: WSOY. 416 s.

Salonen, V-P,. Eronen, M., ja Saarnisto, M. 2002. Käytännön maaperägeologia. Turku: Kirja Aurora. 237 s.

Sauramo, M., 1958. Die Geschichte der Ostsee. Ann.Acad. Sci. Fennicae A III, 51, 522 s.

Soiniemi, Leena. 1972. The classification of lake sediments based on color determinations. Bulletin of the Geological Society of Finland 44 (1), 9-11.

Sosiaali- ja terveysministeriö 2000. Päätös talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 19.5.2000. STMp 461/00

Sosiaali- ja terveysministeriö 2001. Päätös pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 17.5.2001. STMp 401/01

Suomen maaperän peruskartoitus. 1977. Maanmittaushallituksen julkaisu n:o 44. Maanmittaushallituksen karttapaino. 32 s.

Urvas. L., Sillanpää, M. & Erviö, R., 1979. Classification of peat and peatlands. Proc. Int. Symp. Hyytiälä. Finland. 184-189.

Valovirta, V. 1976. Suomen suot 1 : 1 000 000. Geologinen tutkimuslaitos. Espoo.

Virkkala, K. 1972. Maaperäkartoituksen maasto-opas. Geologinen tutkimuslaitos. Opas 4. Espoo. 37 s.

Virkkala, K. 1986. Geologian tutkimuskeskuksen 100-vuotishistoriikki. Geologian tutkimuskeskus. 93 s.

Virtanen, K., Hänninen, P., Kallinen, R.-L., Vartiainen, S., Herranen,T. & Jokisaari, R. 2003. Suomen turvevarat. Summary: The Peat Reserves of Finland. Tutkimusraportti 156. Geologian tutkimuskeskus.

Vuorinen, J. & Mäkitie, 0., 1955. The method of soil testing in use in Finland. Selostus: Viljavuustutkimuksen analyysimenetelmistä. Agrogeol. Julk. 63.1-44.

Vähäsarja, P., 1971. Karttatulkintaopas. Karisto, Hämeenlinna. 29 s.

Yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeät pohjavesialueet, 1976. Summary: Groundwater Areas Important for Public Water Supply. Vesihallitus, tiedotus 109, 94 s.


 
Sivun alkuun
 
< Maaperäkartan käyttöoppaan etusivulle  
 

Paluu tietoarkistoon GTK:n etusivulle

painonappi, linkki palautesivulle painonappi, linkki asiahakulomakkeelle painonappi, linkki tekijänoikeustietoihin
ohut alanauha
gtk:n logo, linkki pääsivulle